ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΙΣΤΙΟ

Τοπικές Δράσεις για το Κλίμα

Το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων (IEF – Ιonian Environment Foundation) έχει σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της εξαιρετικής φύσης και ομορφιάς των Ιονίων Νήσων, προωθώντας την προστασία της φύσης και υποστηρίζοντας βιώσιμες προσεγγίσεις για τον τρόπο διαβίωσης, διαχείρισης του τουρισμού τους και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

To IEF είναι μέρος του διεθνούς δικτύου Conservation Collective, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας που έχει ήδη εφαρμοστεί για δεκαετίες σε νησιά ή ομάδες νησιών ανά τη Μεσόγειο Θάλασσα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσω των τοπικών οργανώσεων και εξειδικευμένων φορέων, με την υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού, το IEF είναι σε θέση να προωθήσει και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των νησιών και θαλασσών του Ιονίου.

Τομείς προτεραιότητας είναι:

  • Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Προστασία του τοπίου και της χερσαίας βιοποικιλότητας
  • Η διαχείριση απορριμμάτων
  • Το νερό
  • Ο βιώσιμος τουρισμός ως σημαντικός τομέας που σχετίζεται και με όλα τα παραπάνω

Πέραν της οικονομικής υποστήριξης επιλεγμένων έργων, το IEF θα συνεργάζεται με τοπικές οργανώσεις, συλλόγους, εθελοντικές ομάδες και άλλους φορείς που επικεντρώνονται σε περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα στα νησιά, προκειμένου να εντοπίζει τα σημεία στα οποία μπορούν να σημειωθούν τα πιο σημαντικά θετικά αποτελέσματα, αλλά και για να ενισχύονται οι δυνατότητές τους για αποτελεσματική δράση και οι συνέργειες. Όταν λείπουν οι δυνατότητες υφιστάμενων φορέων να αντιμετωπιστεί κάποιο σημαντικό ζήτημα, μπορεί να προσπαθεί το ίδιο το ΙΕF να ξεκινήσει κάποιο έργο με ειδικευμένους συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ionianenvironment.org/el/

Επικοινωνία: