ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΙΣΤΙΟ

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία Saltybag και με τον διακριτικό τίτλο Saltybag, που εδρεύει στην Κέρκυρα, οδός Ερωτόκριτου Μωραΐτη 14, στο εξής Εταιρεία, στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο διαδικτυακός ιστότοπος https://saltybag.com και το σύνολο του περιεχομένου του, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως ΓΚΠΔ (GDPR) καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.

Η Εταιρεία σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της Εταιρείας καθώς αναφέρει συνοπτικά τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί η Εταιρεία, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου να προβεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο.

2. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων

Η εταιρεία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον διαδικτυακό ιστότοπο της, τηρεί τις αρχές που διέπουν την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων (αρ.5 ΓΚΠΔ) και συγκεκριμένα :

 1. Την αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή αρχή, τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
 2. Την αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Την αρχή της αναλογικότητας «ελαχιστοποίηση των δεδομένων», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα που επεξεργάζονται, είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 4. Την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.
 5. Την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.
 6. Την αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.
 7. Την αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή με τον Κανονισμό ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων.

3. Σκοποί της επεξεργασίας

Η εταιρεία συλλέγει κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, μόνο προσωπικά δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας  παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Εάν και όπου απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και θα σας ζητηθεί εκ νέου σχετική συναίνεση.

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα:

 • Για την εκτέλεση των παντός είδους συμβάσεων που συνάπτει με τους επισκέπτες/χρήστες
 • Για την επικοινωνία
 • Την έκδοση σχετικών παραστατικών πώλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της
 • Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της ή την εκπλήρωση εννόμων συμφερόντων της.
 • Για τη νομική και δικαστική προστασία της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών είναι νόμιμη σύμφωνα με  τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016. Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της εταιρείας είναι είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος, η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας, η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας και η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων θεμελιώνεται στη συγκατάθεση, η εταιρεία εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη λήψη αυτής της συγκατάθεσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, εκτός αν η εταιρεία λάβει την άδειά τους, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο όπως οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 25 Ν.4624/2019.

4. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα επεξεργαστούμε, είναι τα δεδομένα ταυτοποίησης που εσείς μας παραχωρείτε άμεσα, είτε μέσω αγορών, είτε με άλλα μέσα, όπως, π.χ., ερωτήσεις ή παράπονα που απευθύνονται στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, κατοικία, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός και στοιχεία εγγράφων προσωπικής ταυτοποίησης.

Χρηματοπιστωτικά δεδομένα:  τα δεδομένα της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας ή άλλα δεδομένα πληρωμής.

Τοποθεσία: αν χρησιμοποιείτε λειτουργίες που βασίζονται στην τοποθεσία και έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες εντοπισμού στις ρυθμίσεις του υπολογιστή ή του κινητού σας, είναι η γεωγραφική σας τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο, η διεύθυνση IP, καθώς και η τοποθεσία δημοσίων σημείων πρόσβασης σε Wi-Fi και κεραιών τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση ψευδών, ανακριβών, ελλιπών ή μη ενημερωμένων στοιχείων που παραχωρήθηκαν από τον επισκέπτη/χρήστη.

Η Εταιρεία θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω του ιστότοπου. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου.

Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως η Εταιρεία υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, που θα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβασή του στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Εταιρίας συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσής του.

Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ιστότοπου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο.

5. Συλλογή δεδομένων

Η εταιρεία δύναται να συλλέξει δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

 • Από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την πώληση προϊόντων μας.
 • Από τις παντός είδους συμβάσεις που συνάπτουμε είτε με τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, είτε με τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία τα υποκείμενα των δεδομένων σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως.
 • Από την αποστολή φόρμας επικοινωνίας
 • Επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας
 • Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της εταιρείας
 • Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

6. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες δεδομένων είναι οι αρμόδιοι για την εκάστοτε επεξεργασία υπάλληλοί της Εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία εκάστοτε αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουμε (π.χ μεταφορικές εταιρίες). Τα πρόσωπα αυτά είναι «εκτελούντα την επεξεργασία» .

Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως, προς το σκοπό της εκτέλεσης συμβάσεων ή συναλλαγών.

Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους προς το σκοπό συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις μας ή/και εκπλήρωσης εννόμων συμφερόντων μας.

Εταιρείες οικονομικών συμβούλων και ορκωτών ελεγκτών στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους και προς το σκοπό της εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων μας.

Εργαζόμενοί μας, προμηθευτές μας, συνεργάτες μας προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου/ Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν  τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως προβλέπεται στα άρθρα 44-49 του Κανονισμού 679/2016.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας για εμάς. Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους,  προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε και ρητά συναινείτε ανά τύπο επεξεργασίας και με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και Δήλωση Προστασίας .

Η Εταιρεία διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιορισμένη πρόσβαση), και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και Δήλωσης Προστασίας και τον Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όποιος εργαζόμενος ή συνεργάτης της εταιρείας μας έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παρακάτω σκοπούς.

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας των δεδομένων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων από απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Εχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες δίδουν στον ιστότοπο ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε στον ιστότοπο είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (128bit). Το πρωτόκολλο SSL (Secure Dockets Layer) θεωρείται καθολικά αποδεκτό ως το πρότυπο της ασφάλειας στο διαδίκτυο, πιστοποιώντας ιστοσελίδες για τους χρήστες και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών του ιστού και των web servers. Σύμφωνα με το σύστημα ασφάλειας SSL, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός εξυπηρετητή κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και στη συνέχεια αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό του δέκτη, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που ανταλλάσσεται. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται μέσω μιας διαδικασίας που ανιχνεύει αυτόματα οποιαδήποτε παραποίηση ευαίσθητων δεδομένων κατά τη μεταφορά.

9. Διάρκεια διατήρησης και διαγραφής δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την Εταιρία, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρείας ή απαιτείται με βάση τον επιδικωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπ’όψιν τυχόν υποχρεώσεις της Εταιρείας δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση αν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επισκεφθεί ή δεν κάνει χρήση χρήση της ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα …. ετών τα δεδομένα του θα διαγράφονται.

Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες στην οποία η Εταιρεία είναι διάδικος, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος της τήρησης των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

10. Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Οι επισκέπτες/χρήστες και αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που προϋποθέτουν οι υπηρεσίες της Εταιρείας, έχουν τα κάτωθι δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης: το να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε σχετικά με το άτομό σας. Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε την αλλαγή των δεδομένων σας εάν αυτά είναι ανακριβή ή αναληθή. Δικαίωμα διαγραφής (λήθης): μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας όταν η επεξεργασία τους δεν είναι πια απαραίτητη. Δικαίωμα περιορισμού: η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον. Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να ζητήσετε το τέλος της αποστολής εμπορικών ενημερώσεων. Δικαίωμα στη φορητότητα: επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο για να τα μεταφέρει, αντιγράψει ή διαβιβάσει σε κάποιον άλλο υπεύθυνο. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεση που δώσατε, ενημερώνοντάς μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ερωτόκριτου Μωραΐτη, 49100 Κέρκυρα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση   υπ’όψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (ελληνική Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από την Εταιρία των δεδομένων του.

11. Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι browser, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, domain name του ιστότοπου από τον οποίο συνδέθηκε, τοποθεσία.

12. Cookies

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η Εταιρεία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

13. Λοιποί όροι

Η Πολιτική Προστασίας δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών του. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του ιστότοπου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Εταιρία Saltybag, ΑΦΜ: 800479516, έδρα: Ερωτόκριτου Μωραΐτη 14, 49100 Κέρκυρα, τηλέφωνο: +30 26610 81770 email: .